За

Ready4School иновативно образование за аутизам во раното детство

Главна цел на проектот Ready4School е подобрување на квалитетот на посебните и инклузивните предучилишни програми, со што ќе се олесни преминот од предучилишното во основното образование на децата со аутистичен спектар на нарушувања (АСН). Проектот е насочен кон постигнување на овие цели преку развивање, тестирање и објавување иновативен едукативен пакет за проценка и планирање на предучилишната воспитно- образовна работа на воспитувачите кои работат со деца со АСН. Пилот тестирањето ќе се спроведе преку обука на тројца обучувачи од секоја земја- партнер, за употреба на изготвените материјали, кои потоа ќе обучат најмалку пет свои колеги. Конкретниот резултат од проектот ќе биде иновативен и делотворен едукативен пакет заснован на принципите на АБА кој е адаптиран за лесна имплементација од страна на наставниците кои не поминале формална АБА обука. Заради понатамошно промовирање, дигитално ќе бидат достапни алатките за проценка на подготвеноста на детето за училиште засновани на предучилишната наставна програма, детални планирања за часови и бележници за успешно следење и евалуација на напредокот.

„Зајакнување на предучилишните установи: зајакнување на образованието за аутизам за поинклузивна иднина“

Влијание

Проектот има за цел да интегрира едукативен комплет во секојдневните рутини на наставниците од предучилишна возраст кои работат со деца со аутизам.

Работни пакети

Pп4: Активност - обучи го обучувачот (Пилот-тестирање) и локална обука за воспитувачи

Активноста за пилот-тестирање вклучува тестирање на наставната програма и плановите за часови развиени во рамките на Work Package 2 и алатката за проценка со нејзината дигитална апликација развиена во рамките на Work Package 3. Пилот-тестирањето ќе биде одржано во Скопје од страна на Bluefirefly, каде ќе учествуваат избрани предучилишни наставници и обучувачи (3 од секоја партнерска земја). Тие ќе бидат запознаени со развиениот материјал и ќе бидат обучени за основните АБА стратегии како и за тоа како да се користи материјалот во училницата. Локалната активност за обука на наставници вклучува обука на предучилишни наставници за користење на училишниот комплет за подготвеност за училиште и алатката за проценка на подготвеност на училиште. Обуката ќе биде спроведена од експерти за рана едукација и аплицирана бихејвиорална анализа и ќе ги земе предвид специфичните потреби на децата од предучилишна воздух со АСН и предизвиците со кои тие и нивните семејства се соочуваат во нивните напори да бидат соодветно проценети, подготвени и поставени во училишната средина.

Финансирано од Европска Унија. Искажаните ставови и мислења се исклучиво на авторот(ите) и истите не ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Европската унија и Европската извршна агенција за образование и култура не се сметаат одговорни за изнесените ставови. 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000156079
© 2024 READY4SCHOOL. All Rights Reserved
Design & Developed 🔐 by Innovation Hive
Skip to content